Flip book element

Bộ lọc Azud Modular 300 100 m3/h

Lưu lượng: 1 đến 100 m3/h
Dải áp suất hoạt động: 0.5 – 10 bar

Read more

Bộ lọc Azud Modular 300 70 m3/h

Lưu lượng: 1 đến 70 m3/h
Dải áp suất hoạt động: 0.5 – 10 bar

Read more

Bộ Lọc Azud Modular 300 50 m3/h

Lưu lượng: 1 đến 100 m3/h
Dải áp suất hoạt động: 0.5 – 10 bar

SKU: Azud Modular 300, 17A3NRH5 Category: Tags: , , ,
Read more

Bộ Lọc Azud Modular 300 30m3/h

Lưu lượng: 1 đến 100 m3/h
Dải áp suất hoạt động: 0.5 – 10 bar

Read more

Bộ lọc Azud Modular 100

Lưu lượng: 1 đến 25 m3/h
Dải áp suất hoạt động: 0.5 – 8.0 bar

Read more

Bộ lọc đĩa Azud AGL 30 m3/h

Lọc đĩa: 130 micron / 120 mesh
Lưu lượng: Q = 30 m3/h =  500 l/min
Dải áp suất hoạt động: P = 8 bar = 116 psi
Đầu vào: Ren ngoài 2” (Ø60)
Kích thước: H=450 : W=285 : X=75 : D=232 (mm)

Read more

Bộ lọc đĩa Azud AGL 50 m3/h

Lọc đĩa: 100 micron / 150 mesh
Lưu lượng: Q = 50 m3/h =  833 l/min
Dải áp suất hoạt động: P = 8 bar = 116 psi
Đầu vào: Ren ngoài 3” (Ø90)

Read more

Bộ lọc đĩa Azud AGL 50 m3/h

Lọc đĩa: 130 micron / 150 mesh
Lưu lượng: Q = 50 m3/h =  833 l/min
Dải áp suất hoạt động: P = 8 bar = 116 psi
Đầu vào: Ren ngoài 3” (Ø90)

Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.